[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاریخ : 1392/09/13

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح جامع ارتباطات و فناوری اطلاعات

چاپی : G-243-13348.pdf G-243-13348.pdf تاریخ سند : 1391/12/26 شماره چاپ : 465