[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی 2. درباره مشکلات سازمان های توسعه ای
تاریخ : 1392/09/12

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی 2. درباره مشکلات سازمان های توسعه ای

چاپی : G-288-13264-1.pdf G-288-13264-1.pdf تاریخ سند : 1392/03/11 شماره چاپ : 566

پیوست ها

1393/01/24 مخصوص صحن علنی پیوست : G-288-13264-3.pdf G-288-13264-3.pdf
1393/01/20 مخصوص صحن علنی پیوست : G-288-13264-2.pdf G-288-13264-2.pdf