[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نحوه تأمین غیر نقدی مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی حمل ونقل و آب و فاضلاب
تاریخ : 1392/09/17

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نحوه تأمین غیر نقدی مطالبات پیمانکاران پروژه های عمرانی حمل ونقل و آب و فاضلاب

چاپی : G-379-13354.pdf G-379-13354.pdf تاریخ سند : 1392/08/07 شماره چاپ : 803