[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین (اعاده شده از شورای نگهبان)
تاریخ : 1392/09/12

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین (اعاده شده از شورای نگهبان)

چاپی : G-211-13344.pdf G-211-13344.pdf تاریخ سند : 1391/11/02 شماره چاپ : 396