[13] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [11]

12 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389
تاریخ : 1392/09/12

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389

چاپی : E-137-1.pdf E-137-1.pdf تاریخ سند : 1392/09/18 شماره چاپ : 879

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 828، 639، 608، 512، 199