[13] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [11]

12 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/10/03

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : E-125-1.pdf E-125-1.pdf تاریخ سند : 1392/10/04 شماره چاپ : 902

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 849، 839، 348، 168، 337