[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح جامع کاداستر
تاریخ : 1392/08/29

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح جامع کاداستر

چاپی : C1-25.pdf C1-25.pdf تاریخ سند : 1392/09/25 شماره چاپ : 885

پیوست ها

1393/04/02 اصلاحیه 2 پیوست : C1-25E2.pdf C1-25E2.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 29