[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (119) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/10/01

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک تبصره به ماده (119) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-418.pdf I-418.pdf دست‌نویس : ID-418.pdf ID-418.pdf تاریخ سند : 1392/12/24 شماره چاپ : 898