[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره :طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی
تاریخ : 1392/07/21

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره :طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی

چاپی : M313-44646.pdf M313-44646.pdf تاریخ سند : 1392/07/21

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/07/21 شماره نامه : 313-44646