[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره :لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)
تاریخ : 1392/08/14

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره :لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)

چاپی : M172-50790.pdf M172-50790.pdf تاریخ سند : 1392/08/14

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/08/14 شماره نامه : 172-50790