[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره :طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
تاریخ : 1392/03/25

نسخه چاپی

عنوان : : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره :طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

چاپی : M204-17676.pdf M204-17676.pdf تاریخ سند : 1392/03/25

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/03/25 شماره نامه : 204-17676