[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره : : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره :طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
تاریخ : 1392/08/14

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره :طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

چاپی : M211-50748.pdf M211-50748.pdf تاریخ سند : 1392/08/14

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/08/14 شماره نامه : 211-50748