[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره :طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/07/21

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره :طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : M125-44649.pdf M125-44649.pdf

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/07/21 شماره نامه : 125-44649