[12] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [10]

11 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره :طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/09/25

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره :طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : M125-56433.pdf M125-56433.pdf تاریخ سند : 1392/09/05

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/09/05 شماره نامه : 125-56433