[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی دربارهطرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389
تاریخ : 1392/07/30

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی دربارهطرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389

چاپی : M137-46591.pdf M137-46591.pdf تاریخ سند : 1392/07/30

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/07/30 شماره نامه : 137-46591