[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی دربارهطرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389
تاریخ : 1392/08/28

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی دربارهطرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 15/ 12/ 1389

چاپی : M137-54250.pdf M137-54250.pdf تاریخ سند : 1392/08/28

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1392/08/28 شماره نامه : 137-54250