[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (استمهال) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/08/01

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : N125-52077.pdf N125-52077.pdf تاریخ سند : 1392/08/01