[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/08/05

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : N125-52092.pdf N125-52092.pdf تاریخ سند : 1392/08/05