[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/09/13

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : N125-52467.pdf N125-52467.pdf تاریخ سند : 1392/09/13