[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 21/5/1391 در استان آذربایجان شرقی
تاریخ : 1392/03/29

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران فاجعه ملی زلزله مورخ 21/5/1391 در استان آذربایجان شرقی

چاپی : N150-51042.pdf N150-51042.pdf تاریخ سند : 1392/03/29