[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)
تاریخ : 1392/08/20

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) لایحه اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو)

چاپی : N172-52221 (1).pdf N172-52221 (1).pdf تاریخ سند : 1392/08/20