[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
تاریخ : 1392/03/29

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

چاپی : N204-51040.pdf N204-51040.pdf تاریخ سند : 1392/03/29