[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین
تاریخ : 1392/08/20

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین

چاپی : N211-52224.pdf N211-52224.pdf تاریخ سند : 1392/08/20