[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (استمهال) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی
تاریخ : 1392/08/01

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (استمهال) طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی

چاپی : N313-52079.pdf N313-52079.pdf تاریخ سند : 1393/01/01