‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی
تاریخ : 1392/08/05

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی

چاپی : N313-52095.pdf N313-52095.pdf تاریخ سند : 1392/08/05