‹ وضعیت قبلی [5]

6 › ابلاغ به دولت ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری
تاریخ : 1392/04/04

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح دائمی شدن قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

چاپی : L-204-20002.pdf L-204-20002.pdf تاریخ سند : 1392/04/04