‹ وضعیت قبلی [9]

10 › ابلاغ به دولت ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)
تاریخ : 1392/03/28

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (ماده 43 آیین نامه داخلی)

چاپی : L-126-18426.pdf L-126-18426.pdf تاریخ سند : 1392/03/28