[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › گزارش دو فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات
تاریخ : 1391/07/18

نسخه چاپی

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح معافیت مدارس خیرین مدرسه ساز از پرداخت عوارض شهرداری و انشعابات

چاپی : C2-155.pdf C2-155.pdf تاریخ سند : 1392/07/18 شماره چاپ : 245

پیوست ها

1391/7/19 جایگزین پیوست : C2-155J.pdf C2-155J.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 239، 244