[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش دو فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/08/17

نسخه چاپی

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : C2-173.pdf C2-173.pdf تاریخ سند : 1391/08/17 شماره چاپ : 292

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 291، 290