[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1391/08/16

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : P-173.pdf P-173.pdf تاریخ سند : 1391/08/16 شماره چاپ : 291

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 290