[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/03/20

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

چاپی : P-320.pdf P-320.pdf تاریخ سند : 1392/03/20 شماره چاپ : 613

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 612