[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
تاریخ : 1392/09/20

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

چاپی : C1-288.pdf C1-288.pdf تاریخ سند : 1392/10/18 شماره چاپ : 900

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 566