[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند
تاریخ : 1392/10/21

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که مورد هجوم پدیده ریزگردها قرار دارند

چاپی : C1-245.pdf C1-245.pdf تاریخ سند : 1392/10/25 شماره چاپ : 919

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 473، 918