[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه ماده (45) و بند «ب» ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1392/10/30

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه ماده (45) و بند «ب» ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : G-398-13469.pdf G-398-13469.pdf تاریخ سند : 1392/09/03 شماره چاپ : 852