‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح واگذاری باشگاه های ورزشی از طریق مزایده
تاریخ : 1392/10/30

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح واگذاری باشگاه های ورزشی از طریق مزایده

چاپی : G-404-13466.pdf G-404-13466.pdf تاریخ سند : 1392/10/03 شماره چاپ : 871