[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک بند (به عنوان بند «7») به ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی
تاریخ : 1392/11/02

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک بند (به عنوان بند «7») به ماده (45) قانون خدمت وظیفه عمومی

چاپی : G-392-13480.pdf G-392-13480.pdf تاریخ سند : 1392/08/29 شماره چاپ : 845