[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه بند (66) قانون بودجه سال 1392 کل کشور
تاریخ : 1392/11/09

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه بند (66) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

چاپی : G-425-13498.pdf G-425-13498.pdf تاریخ سند : 1392/10/17 شماره چاپ : 913