‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم
تاریخ : 1392/10/21

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم

چاپی : C1-386.pdf C1-386.pdf تاریخ سند : 1392/12/05 شماره چاپ : 932

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 829