‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ایجاد رونق در ساخت و ساز و تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرها
تاریخ : 1392/12/17

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ایجاد رونق در ساخت و ساز و تسهیل صدور پروانه ساختمانی در شهرها

چاپی : G-401-13547.pdf G-401-13547.pdf تاریخ سند : 1392/09/24 شماره چاپ : 860