[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح اصلاح ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1392/12/20

نسخه چاپی

عنوان : گزارش دوفوریتی درباره طرح اصلاح ماده (45) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : C1-435.pdf C1-435.pdf تاریخ سند : 1392/12/20 شماره چاپ : 962

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 905، 959، 961