[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
تاریخ : 1392/10/17

نسخه چاپی

عنوان : طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

چاپی : C1-27.pdf C1-27.pdf تاریخ سند : 1392/12/14 شماره چاپ : 954

پیوست ها

1394/03/05 جایگزین اصلاحیه 2 پیوست : C1-27JE2.pdf C1-27JE2.pdf
1394/02/05 اصلاحیه 1 پیوست : C1-27E1.pdf C1-27E1.pdf
1393/04/22 اصلاحیه پیوست : C1-27E.pdf C1-27E.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1388، 31