[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری
توضیحات : پشنهاد در مورد شور دوم
تاریخ : 1392/12/25

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری

چاپی : p-228.pdf p-228.pdf تاریخ سند : 1392/12/25 شماره چاپ : 967

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 793، 792، 438