[14] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [12]

13 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از سوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/01/19

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از سوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : E-125.pdf E-125.pdf تاریخ سند : 1393/01/20 شماره چاپ : 981

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 902، 849، 839، 348، 168، 337