[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › گزارش شور دوم (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش شور دوم درباره طرح انتقال پایتخت
تاریخ : 1392/11/08

نسخه چاپی

عنوان : گزارش شور دوم درباره طرح انتقال پایتخت

چاپی : C2-228.pdf C2-228.pdf تاریخ سند : 1393/01/16 شماره چاپ : 968

پیوست ها

1393/5/1 اصلاحیه پیوست : C1-228-E.pdf C1-228-E.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 967، 793، 438، 792