[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
تاریخ : 1393/01/30

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

چاپی : G-432-13598.pdf G-432-13598.pdf تاریخ سند : 1392/11/29 شماره چاپ : 936

پیوست ها

1393/06/01 مخصوص صحن علنی پیوست : G-432-13598-3.pdf G-432-13598-3.pdf
1393/05/26 اعاده شده از شورای نگهبان پیوست : G-432-13598-2.pdf G-432-13598-2.pdf
1393/04/21 مخصوص صحن علنی (اصلاحی) پیوست : G-432-13598-1E.pdf G-432-13598-1E.pdf
1393/02/16 مخصوص صحن علنی پیوست : G-432-13598-1.pdf G-432-13598-1.pdf