[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
تاریخ : 1393/02/02

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

چاپی : C1-432.pdf C1-432.pdf تاریخ سند : 1393/02/06 شماره چاپ : 1003

پیوست ها

1393/4/14 اصلاحیه پیوست : C1-432-E.pdf C1-432-E.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1002، 936