[13] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [11]

12 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن
تاریخ : 1393/02/01

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن

چاپی : E-31.pdf E-31.pdf تاریخ سند : 1393/02/02 شماره چاپ : 999

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 953، 855، 532، 531، 35