[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می نمایند
تاریخ : 1393/02/01

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می نمایند

چاپی : C1-390.pdf C1-390.pdf تاریخ سند : 1393/02/06 شماره چاپ : 1004

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 837