‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح تعیین تکلیف دوره های آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تاریخ : 1393/01/23

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح تعیین تکلیف دوره های آموزش تربیت بهورز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

چاپی : C1-223.pdf C1-223.pdf تاریخ سند : 1393/01/25 شماره چاپ : 986

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 429