[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح آیین نامه داخلی در خصوص نحوه اولویت بندی موافقان یا مخالفان جهت اظهارنظر در صحن علنی
تاریخ : 1393/01/27

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح آیین نامه داخلی در خصوص نحوه اولویت بندی موافقان یا مخالفان جهت اظهارنظر در صحن علنی

چاپی : C1-306.pdf C1-306.pdf تاریخ سند : 1393/01/31 شماره چاپ : 995

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 586